PRIVACYVERKLARING STICHTING “NETWERK ANALYTISCHE ASPECTEN VOEDING – LAGE LANDEN” OF “NAAV-LL”

Versie: 26/06/2023

De stichting “Netwerk Analytische Aspecten Voeding – Lage Landen, hierna kortweg NAAV-LL genoemd, hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en aan het respecteren van de privacy.

In deze privacyverklaring wil de stichting heldere en transparante informatie geven over welke gegevens verzameld worden en hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens. De stichting doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De stichting NAAV-LL houdt zich in alle gevallen aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat :

 • persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; de doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • enkel die persoonsgegevens verwerkt worden die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • de stichting vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van verstrekte persoonsgegevens;
 • de stichting passende technische en organisatorische maatregelen genomen heeft, zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • de stichting geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • de stichting op de hoogte is van de rechten van de verstrekker van persoonsgegevens, de verstrekker hierop wijst en deze rechten respecteert.

De stichting NAAV-LL is verantwoordelijk voor de verwerking van verstrekte persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring hierover vragen heeft, dan kan u contact opnemen via info@NAAV-LL.nl

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige bestuursleden, ereleden, deelnemers aan symposia of andere activiteiten, sponsoren of overige personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, eventuele leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Persoonsgegevens worden door NAAV-LL verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • administratie van deelnemers van symposia of activiteiten van NAAV-LL en eventuele dienstverlening aan deze deelnemers;
 • het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang).

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan NAAV-LL de volgende persoonsgegevens vragen en/of verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, postadres;
 • contactgegevens: telefoonnummer en/of gsm, e-mailadres;
 • financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, btw-nummer...), indien nodig voor financiële transacties;
 • pasfoto’s van sprekers op een symposium of activiteit.
 • gegevens omtrent voeding en allergieën

NAAV-LL verzamelt persoonsgegevens die u zelf meedeelt op verschillende wijzen (o.a. via inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op de website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, ...). NAAV-LL kan eveneens persoonsgegevens verzamelen via websites van bedrijven, organisaties, verenigingen, federaties.

NAAV-LL gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verkregen. De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om te kunnen deelnemen aan symposia of activiteiten van de stichting.

Beeldmateriaal

Opnames van foto’s en bewegende beelden, individuele geluidsopnames, waarop u herkenbaar en gericht aanwezig bent, genomen tijdens de symposia of activiteiten gelinkt aan NAAV-LL worden door de stichting zelf nooit verspreid of gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming van u persoonlijk.

Uitzonderingen hierop, zijn sfeerfoto’s tijdens symposia of activiteiten. NAAV-LL kan deze afbeeldingen gebruiken voor publiciteit, bv. Op een folder of op de website.

Voor gerichte beelden wordt vooraf toestemming gevraagd (bv. door de vraag te poseren voor de foto/video).

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die u aan NAAV-LL geeft kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt NAAV-LL gebruik van een derde partij voor:

 • het beveiligd opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider);
 • het verzorgen van de website (www.naav-ll.nl);
 • Boekhouding, bankieren.

Met externe dienstverleners (verwerkers) maakt NAAV-LL de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee geen verwerkersovereenkomst werd afgesloten.

Verstrekking aan derden – ontvangers

NAAV-LL deelt persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • partners waarmee in samenwerking een symposium of een activiteit georganiseerd wordt (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt, en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld).

Met deze partijen maakt NAAV-LL de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens en de vertrouwelijke behandeling van gegevens te waarborgen. Verder zal NAAV-LL de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij NAAV-LL opvraagt. In een dergelijk geval dient NAAV-LL medewerking te verlenen en is NAAV-LL dan ook verplicht deze gegevens af te geven).

Op geen enkel moment verkoopt of verhuurt NAAV-LL uw persoonsgegevens aan derde partijen. NAAV-LL geeft uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. NAAV-LL kan persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

NAAV-LL verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

NAAV-LL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtneming van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).

Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. NAAV-LL verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 10 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking).

Beveiliging van de gegevens

NAAV-LL neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Dit betreft o.a.:

 • alle personen die namens NAAV-LL van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • NAAV-LL hanteert een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al zijn systemen;
 • de bestuursleden van NAAV-LL zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen van de overheid en zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid;
 • aan de bestuursleden wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren;
 • bij nieuwe symposia of activiteiten die mogelijk een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. U heeft het recht op het uitwissen (verwijderen) van de persoonsgegevens welke NAAV-LL van u ontvangen heeft, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt. NAAV-LL behoudt zich wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails). Via de gegevens bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. U kan ons ook contacteren via de contactpagina op onze website www.naav-ll.nl.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming :

 • Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • Mail : Privacycommission

Wijzigingen aan de privacyverklaring van NAAV-LL

NAAV-LL kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zal NAAV-LL een aankondiging doen op de website.

Opstellen tekst op 26/6/2023.

De laatste wijziging gebeurde op 26/6/2023.

Peter Hoos
Voorzitter